Smernica a rovnica priamky 4x+5y=42


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[3; 6] a B[8; 2]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -0.8x+8.4

Normálový tvar rovnice priamky: 4x+5y-42 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 5t+3
y = -4t+6      ; t ∈ R

Smernica: k = -0.8

Smerový uhol priamky: φ = -38°39'35″ = -0.6747 rad

X-posunutie: x0 = 10.5

Y-posunutie: y0 = q = 8.4

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 6.5593

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 6.4031

Vektor: AB = (5; -4)

Normálový vektor: n = (4; 5)

Stred úsečky AB: M = [5.5; 4]

Rovnica osi úsečky: 5x-4y-11.5 = 0


Vektor OA = (3; 6) ;   |OA| = 6.7082
Vektor OB = (8; 2) ;   |OB| = 8.2462
Skalárny súčin OA .OB = 36
Uhol ∠ AOB = 49°23'55″ = 0.8622 rad