Smernica a rovnica priamky 2x+5y=36


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[3; 6] a B[8; 4]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -0.4x+7.2

Normálový tvar rovnice priamky: 2x+5y-36 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 5t+3
y = -2t+6      ; t ∈ R

Smernica: k = -0.4

Smerový uhol priamky: φ = -21°48'5″ = -0.3805 rad

X-posunutie: x0 = 18

Y-posunutie: y0 = q = 7.2

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 6.685

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 5.3852

Vektor: AB = (5; -2)

Normálový vektor: n = (2; 5)

Stred úsečky AB: M = [5.5; 5]

Rovnica osi úsečky: 5x-2y-17.5 = 0


Vektor OA = (3; 6) ;   |OA| = 6.7082
Vektor OB = (8; 4) ;   |OB| = 8.9443
Skalárny súčin OA .OB = 48
Uhol ∠ AOB = 36°52'12″ = 0.6435 rad