Smernica a rovnica priamky 6x+7y=74


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[3; 8] a B[10; 2]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -0.8571x+10.5714

Normálový tvar rovnice priamky: 6x+7y-74 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 7t+3
y = -6t+8      ; t ∈ R

Smernica: k = -0.8571

Smerový uhol priamky: φ = -40°36'5″ = -0.7086 rad

X-posunutie: x0 = 12.3333

Y-posunutie: y0 = q = 10.5714

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 8.0264

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 9.2195

Vektor: AB = (7; -6)

Normálový vektor: n = (6; 7)

Stred úsečky AB: M = [6.5; 5]

Rovnica osi úsečky: 7x-6y-15.5 = 0


Vektor OA = (3; 8) ;   |OA| = 8.544
Vektor OB = (10; 2) ;   |OB| = 10.198
Skalárny súčin OA .OB = 46
Uhol ∠ AOB = 58°8'2″ = 1.0146 rad