Smernica a rovnica priamky 5x+7y=71


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[3; 8] a B[10; 3]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -0.7143x+10.1429

Normálový tvar rovnice priamky: 5x+7y-71 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 7t+3
y = -5t+8      ; t ∈ R

Smernica: k = -0.7143

Smerový uhol priamky: φ = -35°32'16″ = -0.6202 rad

X-posunutie: x0 = 14.2

Y-posunutie: y0 = q = 10.1429

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 8.2536

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 8.6023

Vektor: AB = (7; -5)

Normálový vektor: n = (5; 7)

Stred úsečky AB: M = [6.5; 5.5]

Rovnica osi úsečky: 7x-5y-18 = 0


Vektor OA = (3; 8) ;   |OA| = 8.544
Vektor OB = (10; 3) ;   |OB| = 10.4403
Skalárny súčin OA .OB = 54
Uhol ∠ AOB = 52°44'41″ = 0.9206 rad