Smernica a rovnica priamky 8x+y=32


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[3; 8] a B[4; 0]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -8x+32

Normálový tvar rovnice priamky: 8x+y-32 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = t+3
y = -8t+8      ; t ∈ R

Smernica: k = -8

Smerový uhol priamky: φ = -82°52'30″ = -1.4464 rad

X-posunutie: x0 = 4

Y-posunutie: y0 = q = 32

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 3.9691

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 8.0623

Vektor: AB = (1; -8)

Normálový vektor: n = (8; 1)

Stred úsečky AB: M = [3.5; 4]

Rovnica osi úsečky: x-8y+28.5 = 0


Vektor OA = (3; 8) ;   |OA| = 8.544
Vektor OB = (4; 0) ;   |OB| = 4
Skalárny súčin OA .OB = 12
Uhol ∠ AOB = 69°26'38″ = 1.212 rad