Smernica a rovnica priamky 5x+y=23


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[3; 8] a B[4; 3]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -5x+23

Normálový tvar rovnice priamky: 5x+y-23 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = t+3
y = -5t+8      ; t ∈ R

Smernica: k = -5

Smerový uhol priamky: φ = -78°41'24″ = -1.3734 rad

X-posunutie: x0 = 4.6

Y-posunutie: y0 = q = 23

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 4.5107

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 5.099

Vektor: AB = (1; -5)

Normálový vektor: n = (5; 1)

Stred úsečky AB: M = [3.5; 5.5]

Rovnica osi úsečky: x-5y+24 = 0


Vektor OA = (3; 8) ;   |OA| = 8.544
Vektor OB = (4; 3) ;   |OB| = 5
Skalárny súčin OA .OB = 36
Uhol ∠ AOB = 32°34'27″ = 0.5685 rad