Smernica a rovnica priamky 8x+3y=48


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[3; 8] a B[6; 0]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -2.6667x+16

Normálový tvar rovnice priamky: 8x+3y-48 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 3t+3
y = -8t+8      ; t ∈ R

Smernica: k = -2.6667

Smerový uhol priamky: φ = -69°26'38″ = -1.212 rad

X-posunutie: x0 = 6

Y-posunutie: y0 = q = 16

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 5.618

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 8.544

Vektor: AB = (3; -8)

Normálový vektor: n = (8; 3)

Stred úsečky AB: M = [4.5; 4]

Rovnica osi úsečky: 3x-8y+18.5 = 0


Vektor OA = (3; 8) ;   |OA| = 8.544
Vektor OB = (6; 0) ;   |OB| = 6
Skalárny súčin OA .OB = 18
Uhol ∠ AOB = 69°26'38″ = 1.212 rad