Smernica a rovnica priamky 7x+3y=45


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[3; 8] a B[6; 1]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -2.3333x+15

Normálový tvar rovnice priamky: 7x+3y-45 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 3t+3
y = -7t+8      ; t ∈ R

Smernica: k = -2.3333

Smerový uhol priamky: φ = -66°48'5″ = -1.1659 rad

X-posunutie: x0 = 6.4286

Y-posunutie: y0 = q = 15

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 5.9088

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 7.6158

Vektor: AB = (3; -7)

Normálový vektor: n = (7; 3)

Stred úsečky AB: M = [4.5; 4.5]

Rovnica osi úsečky: 3x-7y+18 = 0


Vektor OA = (3; 8) ;   |OA| = 8.544
Vektor OB = (6; 1) ;   |OB| = 6.0828
Skalárny súčin OA .OB = 26
Uhol ∠ AOB = 59°58'54″ = 1.0469 rad