Smernica a rovnica priamky 7x+4y=53


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[3; 8] a B[7; 1]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -1.75x+13.25

Normálový tvar rovnice priamky: 7x+4y-53 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 4t+3
y = -7t+8      ; t ∈ R

Smernica: k = -1.75

Smerový uhol priamky: φ = -60°15'18″ = -1.0517 rad

X-posunutie: x0 = 7.5714

Y-posunutie: y0 = q = 13.25

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 6.5738

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 8.0623

Vektor: AB = (4; -7)

Normálový vektor: n = (7; 4)

Stred úsečky AB: M = [5; 4.5]

Rovnica osi úsečky: 4x-7y+11.5 = 0


Vektor OA = (3; 8) ;   |OA| = 8.544
Vektor OB = (7; 1) ;   |OB| = 7.0711
Skalárny súčin OA .OB = 29
Uhol ∠ AOB = 61°18'50″ = 1.0701 rad