Smernica a rovnica priamky 2x+4y=38


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[3; 8] a B[7; 6]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -0.5x+9.5

Normálový tvar rovnice priamky: 2x+4y-38 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 4t+3
y = -2t+8      ; t ∈ R

Smernica: k = -0.5

Smerový uhol priamky: φ = -26°33'54″ = -0.4636 rad

X-posunutie: x0 = 19

Y-posunutie: y0 = q = 9.5

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 8.4971

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 4.4721

Vektor: AB = (4; -2)

Normálový vektor: n = (2; 4)

Stred úsečky AB: M = [5; 7]

Rovnica osi úsečky: 4x-2y-6 = 0


Vektor OA = (3; 8) ;   |OA| = 8.544
Vektor OB = (7; 6) ;   |OB| = 9.2195
Skalárny súčin OA .OB = 69
Uhol ∠ AOB = 28°50'34″ = 0.5034 rad