Smernica a rovnica priamky 6x+5y=58


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[3; 8] a B[8; 2]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -1.2x+11.6

Normálový tvar rovnice priamky: 6x+5y-58 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 5t+3
y = -6t+8      ; t ∈ R

Smernica: k = -1.2

Smerový uhol priamky: φ = -50°11'40″ = -0.8761 rad

X-posunutie: x0 = 9.6667

Y-posunutie: y0 = q = 11.6

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 7.4261

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 7.8102

Vektor: AB = (5; -6)

Normálový vektor: n = (6; 5)

Stred úsečky AB: M = [5.5; 5]

Rovnica osi úsečky: 5x-6y+2.5 = 0


Vektor OA = (3; 8) ;   |OA| = 8.544
Vektor OB = (8; 2) ;   |OB| = 8.2462
Skalárny súčin OA .OB = 40
Uhol ∠ AOB = 55°24'28″ = 0.967 rad