Smernica a rovnica priamky 3x+5y=49


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[3; 8] a B[8; 5]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -0.6x+9.8

Normálový tvar rovnice priamky: 3x+5y-49 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 5t+3
y = -3t+8      ; t ∈ R

Smernica: k = -0.6

Smerový uhol priamky: φ = -30°57'50″ = -0.5404 rad

X-posunutie: x0 = 16.3333

Y-posunutie: y0 = q = 9.8

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 8.4034

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 5.831

Vektor: AB = (5; -3)

Normálový vektor: n = (3; 5)

Stred úsečky AB: M = [5.5; 6.5]

Rovnica osi úsečky: 5x-3y-8 = 0


Vektor OA = (3; 8) ;   |OA| = 8.544
Vektor OB = (8; 5) ;   |OB| = 9.434
Skalárny súčin OA .OB = 64
Uhol ∠ AOB = 37°26'19″ = 0.6534 rad