Smernica a rovnica priamky x-6y=4


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[4; 0] a B[10; 1]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 0.1667x-0.6667

Normálový tvar rovnice priamky: x-6y-4 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 6t+4
y = t      ; t ∈ R

Smernica: k = 0.1667

Smerový uhol priamky: φ = 9°27'44″ = 0.1651 rad

X-posunutie: x0 = 4

Y-posunutie: y0 = q = -0.6667

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 0.6576

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 6.0828

Vektor: AB = (6; 1)

Normálový vektor: n = (1; -6)

Stred úsečky AB: M = [7; 0.5]

Rovnica osi úsečky: 6x+y-42.5 = 0


Vektor OA = (4; 0) ;   |OA| = 4
Vektor OB = (10; 1) ;   |OB| = 10.0499
Skalárny súčin OA .OB = 40
Uhol ∠ AOB = 5°42'38″ = 0.0997 rad