Smernica a rovnica priamky 5x-6y=20


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[4; 0] a B[10; 5]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 0.8333x-3.3333

Normálový tvar rovnice priamky: 5x-6y-20 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 6t+4
y = 5t      ; t ∈ R

Smernica: k = 0.8333

Smerový uhol priamky: φ = 39°48'20″ = 0.6947 rad

X-posunutie: x0 = 4

Y-posunutie: y0 = q = -3.3333

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 2.5607

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 7.8102

Vektor: AB = (6; 5)

Normálový vektor: n = (5; -6)

Stred úsečky AB: M = [7; 2.5]

Rovnica osi úsečky: 6x+5y-54.5 = 0


Vektor OA = (4; 0) ;   |OA| = 4
Vektor OB = (10; 5) ;   |OB| = 11.1803
Skalárny súčin OA .OB = 40
Uhol ∠ AOB = 26°33'54″ = 0.4636 rad