Smernica a rovnica priamky 10x-y=40


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[4; 0] a B[5; 10]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 10x-40

Normálový tvar rovnice priamky: 10x-y-40 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = t+4
y = 10t      ; t ∈ R

Smernica: k = 10

Smerový uhol priamky: φ = 84°17'22″ = 1.4711 rad

X-posunutie: x0 = 4

Y-posunutie: y0 = q = -40

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 3.9801

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 10.0499

Vektor: AB = (1; 10)

Normálový vektor: n = (10; -1)

Stred úsečky AB: M = [4.5; 5]

Rovnica osi úsečky: x+10y-54.5 = 0


Vektor OA = (4; 0) ;   |OA| = 4
Vektor OB = (5; 10) ;   |OB| = 11.1803
Skalárny súčin OA .OB = 20
Uhol ∠ AOB = 63°26'6″ = 1.1071 rad