Smernica a rovnica priamky 4x-y=16


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[4; 0] a B[5; 4]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 4x-16

Normálový tvar rovnice priamky: 4x-y-16 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = t+4
y = 4t      ; t ∈ R

Smernica: k = 4

Smerový uhol priamky: φ = 75°57'50″ = 1.3258 rad

X-posunutie: x0 = 4

Y-posunutie: y0 = q = -16

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 3.8806

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 4.1231

Vektor: AB = (1; 4)

Normálový vektor: n = (4; -1)

Stred úsečky AB: M = [4.5; 2]

Rovnica osi úsečky: x+4y-12.5 = 0


Vektor OA = (4; 0) ;   |OA| = 4
Vektor OB = (5; 4) ;   |OB| = 6.4031
Skalárny súčin OA .OB = 20
Uhol ∠ AOB = 38°39'35″ = 0.6747 rad