Smernica a rovnica priamky 5x-2y=20


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[4; 0] a B[6; 5]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 2.5x-10

Normálový tvar rovnice priamky: 5x-2y-20 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 2t+4
y = 5t      ; t ∈ R

Smernica: k = 2.5

Smerový uhol priamky: φ = 68°11'55″ = 1.1903 rad

X-posunutie: x0 = 4

Y-posunutie: y0 = q = -10

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 3.7139

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 5.3852

Vektor: AB = (2; 5)

Normálový vektor: n = (5; -2)

Stred úsečky AB: M = [5; 2.5]

Rovnica osi úsečky: 2x+5y-22.5 = 0


Vektor OA = (4; 0) ;   |OA| = 4
Vektor OB = (6; 5) ;   |OB| = 7.8102
Skalárny súčin OA .OB = 24
Uhol ∠ AOB = 39°48'20″ = 0.6947 rad