Smernica a rovnica priamky 3x-4y=12


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[4; 0] a B[8; 3]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 0.75x-3

Normálový tvar rovnice priamky: 3x-4y-12 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 4t+4
y = 3t      ; t ∈ R

Smernica: k = 0.75

Smerový uhol priamky: φ = 36°52'12″ = 0.6435 rad

X-posunutie: x0 = 4

Y-posunutie: y0 = q = -3

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 2.4

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 5

Vektor: AB = (4; 3)

Normálový vektor: n = (3; -4)

Stred úsečky AB: M = [6; 1.5]

Rovnica osi úsečky: 4x+3y-28.5 = 0


Vektor OA = (4; 0) ;   |OA| = 4
Vektor OB = (8; 3) ;   |OB| = 8.544
Skalárny súčin OA .OB = 32
Uhol ∠ AOB = 20°33'22″ = 0.3588 rad