Smernica a rovnica priamky 5x-4y=20


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[4; 0] a B[8; 5]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 1.25x-5

Normálový tvar rovnice priamky: 5x-4y-20 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 4t+4
y = 5t      ; t ∈ R

Smernica: k = 1.25

Smerový uhol priamky: φ = 51°20'25″ = 0.8961 rad

X-posunutie: x0 = 4

Y-posunutie: y0 = q = -5

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 3.1235

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 6.4031

Vektor: AB = (4; 5)

Normálový vektor: n = (5; -4)

Stred úsečky AB: M = [6; 2.5]

Rovnica osi úsečky: 4x+5y-36.5 = 0


Vektor OA = (4; 0) ;   |OA| = 4
Vektor OB = (8; 5) ;   |OB| = 9.434
Skalárny súčin OA .OB = 32
Uhol ∠ AOB = 32°19″ = 0.5586 rad