Smernica a rovnica priamky 6x-5y=24


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[4; 0] a B[9; 6]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 1.2x-4.8

Normálový tvar rovnice priamky: 6x-5y-24 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 5t+4
y = 6t      ; t ∈ R

Smernica: k = 1.2

Smerový uhol priamky: φ = 50°11'40″ = 0.8761 rad

X-posunutie: x0 = 4

Y-posunutie: y0 = q = -4.8

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 3.0729

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 7.8102

Vektor: AB = (5; 6)

Normálový vektor: n = (6; -5)

Stred úsečky AB: M = [6.5; 3]

Rovnica osi úsečky: 5x+6y-50.5 = 0


Vektor OA = (4; 0) ;   |OA| = 4
Vektor OB = (9; 6) ;   |OB| = 10.8167
Skalárny súčin OA .OB = 36
Uhol ∠ AOB = 33°41'24″ = 0.588 rad