Smernica a rovnica priamky x+6y=10


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:
Line slope diagram

Priamka vedená bodmi A[4; 1] a B[10; 0]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -0.1667x+1.6667

Normálový tvar rovnice priamky: x+6y-10 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 6t+4
y = -t+1      ; t ∈ R

Smernica: k = -0.1667

Smerový uhol priamky: φ = -9°27'44″ = -0.1651 rad

X-posunutie: x0 = 10

Y-posunutie: y0 = q = 1.6667

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 1.644

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 6.0828

Vektor: AB = (6; -1)

Normálový vektor: n = (1; 6)

Stred úsečky AB: M = [7; 0.5]

Rovnica osi úsečky: 6x-y-41.5 = 0


Vektor OA = (4; 1) ;   |OA| = 4.1231
Vektor OB = (10; 0) ;   |OB| = 10
Skalárny súčin OA .OB = 40
Uhol ∠ AOB = 14°2'10″ = 0.245 rad