Smernica a rovnica priamky x-6y=-2


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[4; 1] a B[10; 2]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 0.1667x+0.3333

Normálový tvar rovnice priamky: x-6y+2 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 6t+4
y = t+1      ; t ∈ R

Smernica: k = 0.1667

Smerový uhol priamky: φ = 9°27'44″ = 0.1651 rad

X-posunutie: x0 = -2

Y-posunutie: y0 = q = 0.3333

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 0.3288

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 6.0828

Vektor: AB = (6; 1)

Normálový vektor: n = (1; -6)

Stred úsečky AB: M = [7; 1.5]

Rovnica osi úsečky: 6x+y-43.5 = 0


Vektor OA = (4; 1) ;   |OA| = 4.1231
Vektor OB = (10; 2) ;   |OB| = 10.198
Skalárny súčin OA .OB = 42
Uhol ∠ AOB = 2°43'35″ = 0.0476 rad