Smernica a rovnica priamky 7x-6y=22


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[4; 1] a B[10; 8]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 1.1667x-3.6667

Normálový tvar rovnice priamky: 7x-6y-22 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 6t+4
y = 7t+1      ; t ∈ R

Smernica: k = 1.1667

Smerový uhol priamky: φ = 49°23'55″ = 0.8622 rad

X-posunutie: x0 = 3.1429

Y-posunutie: y0 = q = -3.6667

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 2.3862

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 9.2195

Vektor: AB = (6; 7)

Normálový vektor: n = (7; -6)

Stred úsečky AB: M = [7; 4.5]

Rovnica osi úsečky: 6x+7y-73.5 = 0


Vektor OA = (4; 1) ;   |OA| = 4.1231
Vektor OB = (10; 8) ;   |OB| = 12.8062
Skalárny súčin OA .OB = 48
Uhol ∠ AOB = 24°37'25″ = 0.4298 rad