Smernica a rovnica priamky 3x-y=11


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[4; 1] a B[5; 4]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 3x-11

Normálový tvar rovnice priamky: 3x-y-11 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = t+4
y = 3t+1      ; t ∈ R

Smernica: k = 3

Smerový uhol priamky: φ = 71°33'54″ = 1.249 rad

X-posunutie: x0 = 3.6667

Y-posunutie: y0 = q = -11

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 3.4785

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 3.1623

Vektor: AB = (1; 3)

Normálový vektor: n = (3; -1)

Stred úsečky AB: M = [4.5; 2.5]

Rovnica osi úsečky: x+3y-12 = 0


Vektor OA = (4; 1) ;   |OA| = 4.1231
Vektor OB = (5; 4) ;   |OB| = 6.4031
Skalárny súčin OA .OB = 24
Uhol ∠ AOB = 24°37'25″ = 0.4298 rad