Smernica a rovnica priamky 4x-y=15


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[4; 1] a B[5; 5]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 4x-15

Normálový tvar rovnice priamky: 4x-y-15 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = t+4
y = 4t+1      ; t ∈ R

Smernica: k = 4

Smerový uhol priamky: φ = 75°57'50″ = 1.3258 rad

X-posunutie: x0 = 3.75

Y-posunutie: y0 = q = -15

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 3.638

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 4.1231

Vektor: AB = (1; 4)

Normálový vektor: n = (4; -1)

Stred úsečky AB: M = [4.5; 3]

Rovnica osi úsečky: x+4y-16.5 = 0


Vektor OA = (4; 1) ;   |OA| = 4.1231
Vektor OB = (5; 5) ;   |OB| = 7.0711
Skalárny súčin OA .OB = 25
Uhol ∠ AOB = 30°57'50″ = 0.5404 rad