Smernica a rovnica priamky 9x-2y=34


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[4; 1] a B[6; 10]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 4.5x-17

Normálový tvar rovnice priamky: 9x-2y-34 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 2t+4
y = 9t+1      ; t ∈ R

Smernica: k = 4.5

Smerový uhol priamky: φ = 77°28'16″ = 1.3521 rad

X-posunutie: x0 = 3.7778

Y-posunutie: y0 = q = -17

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 3.6878

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 9.2195

Vektor: AB = (2; 9)

Normálový vektor: n = (9; -2)

Stred úsečky AB: M = [5; 5.5]

Rovnica osi úsečky: 2x+9y-59.5 = 0


Vektor OA = (4; 1) ;   |OA| = 4.1231
Vektor OB = (6; 10) ;   |OB| = 11.6619
Skalárny súčin OA .OB = 34
Uhol ∠ AOB = 45° = 0.7854 rad