Smernica a rovnica priamky 5x-2y=18


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[4; 1] a B[6; 6]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 2.5x-9

Normálový tvar rovnice priamky: 5x-2y-18 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 2t+4
y = 5t+1      ; t ∈ R

Smernica: k = 2.5

Smerový uhol priamky: φ = 68°11'55″ = 1.1903 rad

X-posunutie: x0 = 3.6

Y-posunutie: y0 = q = -9

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 3.3425

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 5.3852

Vektor: AB = (2; 5)

Normálový vektor: n = (5; -2)

Stred úsečky AB: M = [5; 3.5]

Rovnica osi úsečky: 2x+5y-27.5 = 0


Vektor OA = (4; 1) ;   |OA| = 4.1231
Vektor OB = (6; 6) ;   |OB| = 8.4853
Skalárny súčin OA .OB = 30
Uhol ∠ AOB = 30°57'50″ = 0.5404 rad