Smernica a rovnica priamky 5x-3y=17


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[4; 1] a B[7; 6]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 1.6667x-5.6667

Normálový tvar rovnice priamky: 5x-3y-17 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 3t+4
y = 5t+1      ; t ∈ R

Smernica: k = 1.6667

Smerový uhol priamky: φ = 59°2'10″ = 1.0304 rad

X-posunutie: x0 = 3.4

Y-posunutie: y0 = q = -5.6667

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 2.9155

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 5.831

Vektor: AB = (3; 5)

Normálový vektor: n = (5; -3)

Stred úsečky AB: M = [5.5; 3.5]

Rovnica osi úsečky: 3x+5y-34 = 0


Vektor OA = (4; 1) ;   |OA| = 4.1231
Vektor OB = (7; 6) ;   |OB| = 9.2195
Skalárny súčin OA .OB = 34
Uhol ∠ AOB = 26°33'54″ = 0.4636 rad