Smernica a rovnica priamky 7x-3y=25


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[4; 1] a B[7; 8]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 2.3333x-8.3333

Normálový tvar rovnice priamky: 7x-3y-25 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 3t+4
y = 7t+1      ; t ∈ R

Smernica: k = 2.3333

Smerový uhol priamky: φ = 66°48'5″ = 1.1659 rad

X-posunutie: x0 = 3.5714

Y-posunutie: y0 = q = -8.3333

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 3.2827

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 7.6158

Vektor: AB = (3; 7)

Normálový vektor: n = (7; -3)

Stred úsečky AB: M = [5.5; 4.5]

Rovnica osi úsečky: 3x+7y-48 = 0


Vektor OA = (4; 1) ;   |OA| = 4.1231
Vektor OB = (7; 8) ;   |OB| = 10.6301
Skalárny súčin OA .OB = 36
Uhol ∠ AOB = 34°46'40″ = 0.607 rad