Smernica a rovnica priamky 9x-4y=32


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[4; 1] a B[8; 10]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 2.25x-8

Normálový tvar rovnice priamky: 9x-4y-32 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 4t+4
y = 9t+1      ; t ∈ R

Smernica: k = 2.25

Smerový uhol priamky: φ = 66°2'15″ = 1.1526 rad

X-posunutie: x0 = 3.5556

Y-posunutie: y0 = q = -8

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 3.2491

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 9.8489

Vektor: AB = (4; 9)

Normálový vektor: n = (9; -4)

Stred úsečky AB: M = [6; 5.5]

Rovnica osi úsečky: 4x+9y-73.5 = 0


Vektor OA = (4; 1) ;   |OA| = 4.1231
Vektor OB = (8; 10) ;   |OB| = 12.8062
Skalárny súčin OA .OB = 42
Uhol ∠ AOB = 37°18'14″ = 0.6511 rad