Smernica a rovnica priamky 3x-4y=8


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[4; 1] a B[8; 4]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 0.75x-2

Normálový tvar rovnice priamky: 3x-4y-8 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 4t+4
y = 3t+1      ; t ∈ R

Smernica: k = 0.75

Smerový uhol priamky: φ = 36°52'12″ = 0.6435 rad

X-posunutie: x0 = 2.6667

Y-posunutie: y0 = q = -2

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 1.6

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 5

Vektor: AB = (4; 3)

Normálový vektor: n = (3; -4)

Stred úsečky AB: M = [6; 2.5]

Rovnica osi úsečky: 4x+3y-31.5 = 0


Vektor OA = (4; 1) ;   |OA| = 4.1231
Vektor OB = (8; 4) ;   |OB| = 8.9443
Skalárny súčin OA .OB = 36
Uhol ∠ AOB = 12°31'44″ = 0.2187 rad