Smernica a rovnica priamky 5x-4y=16


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:
Line slope diagram

Priamka vedená bodmi A[4; 1] a B[8; 6]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 1.25x-4

Normálový tvar rovnice priamky: 5x-4y-16 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 4t+4
y = 5t+1      ; t ∈ R

Smernica: k = 1.25

Smerový uhol priamky: φ = 51°20'25″ = 0.8961 rad

X-posunutie: x0 = 3.2

Y-posunutie: y0 = q = -4

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 2.4988

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 6.4031

Vektor: AB = (4; 5)

Normálový vektor: n = (5; -4)

Stred úsečky AB: M = [6; 3.5]

Rovnica osi úsečky: 4x+5y-41.5 = 0


Vektor OA = (4; 1) ;   |OA| = 4.1231
Vektor OB = (8; 6) ;   |OB| = 10
Skalárny súčin OA .OB = 38
Uhol ∠ AOB = 22°50'1″ = 0.3985 rad