Smernica a rovnica priamky x+5y=9


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[4; 1] a B[9; 0]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -0.2x+1.8

Normálový tvar rovnice priamky: x+5y-9 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 5t+4
y = -t+1      ; t ∈ R

Smernica: k = -0.2

Smerový uhol priamky: φ = -11°18'36″ = -0.1974 rad

X-posunutie: x0 = 9

Y-posunutie: y0 = q = 1.8

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 1.765

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 5.099

Vektor: AB = (5; -1)

Normálový vektor: n = (1; 5)

Stred úsečky AB: M = [6.5; 0.5]

Rovnica osi úsečky: 5x-y-32 = 0


Vektor OA = (4; 1) ;   |OA| = 4.1231
Vektor OB = (9; 0) ;   |OB| = 9
Skalárny súčin OA .OB = 36
Uhol ∠ AOB = 14°2'10″ = 0.245 rad