Smernica a rovnica priamky 9x-5y=31


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[4; 1] a B[9; 10]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 1.8x-6.2

Normálový tvar rovnice priamky: 9x-5y-31 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 5t+4
y = 9t+1      ; t ∈ R

Smernica: k = 1.8

Smerový uhol priamky: φ = 60°56'43″ = 1.0637 rad

X-posunutie: x0 = 3.4444

Y-posunutie: y0 = q = -6.2

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 3.011

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 10.2956

Vektor: AB = (5; 9)

Normálový vektor: n = (9; -5)

Stred úsečky AB: M = [6.5; 5.5]

Rovnica osi úsečky: 5x+9y-82 = 0


Vektor OA = (4; 1) ;   |OA| = 4.1231
Vektor OB = (9; 10) ;   |OB| = 13.4536
Skalárny súčin OA .OB = 46
Uhol ∠ AOB = 33°58'36″ = 0.593 rad