Smernica a rovnica priamky 6x+y=34


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[4; 10] a B[5; 4]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -6x+34

Normálový tvar rovnice priamky: 6x+y-34 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = t+4
y = -6t+10      ; t ∈ R

Smernica: k = -6

Smerový uhol priamky: φ = -80°32'16″ = -1.4056 rad

X-posunutie: x0 = 5.6667

Y-posunutie: y0 = q = 34

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 5.5896

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 6.0828

Vektor: AB = (1; -6)

Normálový vektor: n = (6; 1)

Stred úsečky AB: M = [4.5; 7]

Rovnica osi úsečky: x-6y+37.5 = 0


Vektor OA = (4; 10) ;   |OA| = 10.7703
Vektor OB = (5; 4) ;   |OB| = 6.4031
Skalárny súčin OA .OB = 60
Uhol ∠ AOB = 29°32'20″ = 0.5155 rad