Smernica a rovnica priamky 5x+y=30


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[4; 10] a B[5; 5]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -5x+30

Normálový tvar rovnice priamky: 5x+y-30 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = t+4
y = -5t+10      ; t ∈ R

Smernica: k = -5

Smerový uhol priamky: φ = -78°41'24″ = -1.3734 rad

X-posunutie: x0 = 6

Y-posunutie: y0 = q = 30

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 5.8835

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 5.099

Vektor: AB = (1; -5)

Normálový vektor: n = (5; 1)

Stred úsečky AB: M = [4.5; 7.5]

Rovnica osi úsečky: x-5y+33 = 0


Vektor OA = (4; 10) ;   |OA| = 10.7703
Vektor OB = (5; 5) ;   |OB| = 7.0711
Skalárny súčin OA .OB = 70
Uhol ∠ AOB = 23°11'55″ = 0.4049 rad