Smernica a rovnica priamky 2x+y=18


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[4; 10] a B[5; 8]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -2x+18

Normálový tvar rovnice priamky: 2x+y-18 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = t+4
y = -2t+10      ; t ∈ R

Smernica: k = -2

Smerový uhol priamky: φ = -63°26'6″ = -1.1071 rad

X-posunutie: x0 = 9

Y-posunutie: y0 = q = 18

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 8.0498

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 2.2361

Vektor: AB = (1; -2)

Normálový vektor: n = (2; 1)

Stred úsečky AB: M = [4.5; 9]

Rovnica osi úsečky: x-2y+13.5 = 0


Vektor OA = (4; 10) ;   |OA| = 10.7703
Vektor OB = (5; 8) ;   |OB| = 9.434
Skalárny súčin OA .OB = 100
Uhol ∠ AOB = 10°12'14″ = 0.1781 rad