Smernica a rovnica priamky 9x+2y=56


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[4; 10] a B[6; 1]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -4.5x+28

Normálový tvar rovnice priamky: 9x+2y-56 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 2t+4
y = -9t+10      ; t ∈ R

Smernica: k = -4.5

Smerový uhol priamky: φ = -77°28'16″ = -1.3521 rad

X-posunutie: x0 = 6.2222

Y-posunutie: y0 = q = 28

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 6.0741

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 9.2195

Vektor: AB = (2; -9)

Normálový vektor: n = (9; 2)

Stred úsečky AB: M = [5; 5.5]

Rovnica osi úsečky: 2x-9y+39.5 = 0


Vektor OA = (4; 10) ;   |OA| = 10.7703
Vektor OB = (6; 1) ;   |OB| = 6.0828
Skalárny súčin OA .OB = 34
Uhol ∠ AOB = 58°44'11″ = 1.0251 rad