Smernica a rovnica priamky 7x+2y=48


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[4; 10] a B[6; 3]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -3.5x+24

Normálový tvar rovnice priamky: 7x+2y-48 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 2t+4
y = -7t+10      ; t ∈ R

Smernica: k = -3.5

Smerový uhol priamky: φ = -74°3'17″ = -1.2925 rad

X-posunutie: x0 = 6.8571

Y-posunutie: y0 = q = 24

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 6.5933

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 7.2801

Vektor: AB = (2; -7)

Normálový vektor: n = (7; 2)

Stred úsečky AB: M = [5; 6.5]

Rovnica osi úsečky: 2x-7y+35.5 = 0


Vektor OA = (4; 10) ;   |OA| = 10.7703
Vektor OB = (6; 3) ;   |OB| = 6.7082
Skalárny súčin OA .OB = 54
Uhol ∠ AOB = 41°38'1″ = 0.7266 rad