Smernica a rovnica priamky 6x+2y=44


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[4; 10] a B[6; 4]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -3x+22

Normálový tvar rovnice priamky: 6x+2y-44 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 2t+4
y = -6t+10      ; t ∈ R

Smernica: k = -3

Smerový uhol priamky: φ = -71°33'54″ = -1.249 rad

X-posunutie: x0 = 7.3333

Y-posunutie: y0 = q = 22

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 6.957

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 6.3246

Vektor: AB = (2; -6)

Normálový vektor: n = (6; 2)

Stred úsečky AB: M = [5; 7]

Rovnica osi úsečky: 2x-6y+32 = 0


Vektor OA = (4; 10) ;   |OA| = 10.7703
Vektor OB = (6; 4) ;   |OB| = 7.2111
Skalárny súčin OA .OB = 64
Uhol ∠ AOB = 34°30'31″ = 0.6023 rad