Smernica a rovnica priamky 2x+3y=38


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[4; 10] a B[7; 8]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -0.6667x+12.6667

Normálový tvar rovnice priamky: 2x+3y-38 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 3t+4
y = -2t+10      ; t ∈ R

Smernica: k = -0.6667

Smerový uhol priamky: φ = -33°41'24″ = -0.588 rad

X-posunutie: x0 = 19

Y-posunutie: y0 = q = 12.6667

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 10.5393

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 3.6056

Vektor: AB = (3; -2)

Normálový vektor: n = (2; 3)

Stred úsečky AB: M = [5.5; 9]

Rovnica osi úsečky: 3x-2y+1.5 = 0


Vektor OA = (4; 10) ;   |OA| = 10.7703
Vektor OB = (7; 8) ;   |OB| = 10.6301
Skalárny súčin OA .OB = 108
Uhol ∠ AOB = 19°23'4″ = 0.3383 rad