Smernica a rovnica priamky 6x+4y=64


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[4; 10] a B[8; 4]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -1.5x+16

Normálový tvar rovnice priamky: 6x+4y-64 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 4t+4
y = -6t+10      ; t ∈ R

Smernica: k = -1.5

Smerový uhol priamky: φ = -56°18'36″ = -0.9828 rad

X-posunutie: x0 = 10.6667

Y-posunutie: y0 = q = 16

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 8.8752

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 7.2111

Vektor: AB = (4; -6)

Normálový vektor: n = (6; 4)

Stred úsečky AB: M = [6; 7]

Rovnica osi úsečky: 4x-6y+18 = 0


Vektor OA = (4; 10) ;   |OA| = 10.7703
Vektor OB = (8; 4) ;   |OB| = 8.9443
Skalárny súčin OA .OB = 72
Uhol ∠ AOB = 41°38'1″ = 0.7266 rad