Smernica a rovnica priamky 6x+5y=74


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[4; 10] a B[9; 4]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -1.2x+14.8

Normálový tvar rovnice priamky: 6x+5y-74 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 5t+4
y = -6t+10      ; t ∈ R

Smernica: k = -1.2

Smerový uhol priamky: φ = -50°11'40″ = -0.8761 rad

X-posunutie: x0 = 12.3333

Y-posunutie: y0 = q = 14.8

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 9.4747

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 7.8102

Vektor: AB = (5; -6)

Normálový vektor: n = (6; 5)

Stred úsečky AB: M = [6.5; 7]

Rovnica osi úsečky: 5x-6y+9.5 = 0


Vektor OA = (4; 10) ;   |OA| = 10.7703
Vektor OB = (9; 4) ;   |OB| = 9.8489
Skalárny súčin OA .OB = 76
Uhol ∠ AOB = 44°14'10″ = 0.7721 rad