Smernica a rovnica priamky x+6y=16


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[4; 2] a B[10; 1]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -0.1667x+2.6667

Normálový tvar rovnice priamky: x+6y-16 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 6t+4
y = -t+2      ; t ∈ R

Smernica: k = -0.1667

Smerový uhol priamky: φ = -9°27'44″ = -0.1651 rad

X-posunutie: x0 = 16

Y-posunutie: y0 = q = 2.6667

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 2.6304

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 6.0828

Vektor: AB = (6; -1)

Normálový vektor: n = (1; 6)

Stred úsečky AB: M = [7; 1.5]

Rovnica osi úsečky: 6x-y-40.5 = 0


Vektor OA = (4; 2) ;   |OA| = 4.4721
Vektor OB = (10; 1) ;   |OB| = 10.0499
Skalárny súčin OA .OB = 42
Uhol ∠ AOB = 20°51'16″ = 0.364 rad