Smernica a rovnica priamky x-6y=-8


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[4; 2] a B[10; 3]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 0.1667x+1.3333

Normálový tvar rovnice priamky: x-6y+8 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 6t+4
y = t+2      ; t ∈ R

Smernica: k = 0.1667

Smerový uhol priamky: φ = 9°27'44″ = 0.1651 rad

X-posunutie: x0 = -8

Y-posunutie: y0 = q = 1.3333

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 1.3152

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 6.0828

Vektor: AB = (6; 1)

Normálový vektor: n = (1; -6)

Stred úsečky AB: M = [7; 2.5]

Rovnica osi úsečky: 6x+y-44.5 = 0


Vektor OA = (4; 2) ;   |OA| = 4.4721
Vektor OB = (10; 3) ;   |OB| = 10.4403
Skalárny súčin OA .OB = 46
Uhol ∠ AOB = 9°51'57″ = 0.1722 rad