Smernica a rovnica priamky 8x-y=30


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[4; 2] a B[5; 10]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 8x-30

Normálový tvar rovnice priamky: 8x-y-30 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = t+4
y = 8t+2      ; t ∈ R

Smernica: k = 8

Smerový uhol priamky: φ = 82°52'30″ = 1.4464 rad

X-posunutie: x0 = 3.75

Y-posunutie: y0 = q = -30

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 3.721

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 8.0623

Vektor: AB = (1; 8)

Normálový vektor: n = (8; -1)

Stred úsečky AB: M = [4.5; 6]

Rovnica osi úsečky: x+8y-52.5 = 0


Vektor OA = (4; 2) ;   |OA| = 4.4721
Vektor OB = (5; 10) ;   |OB| = 11.1803
Skalárny súčin OA .OB = 40
Uhol ∠ AOB = 36°52'12″ = 0.6435 rad