Smernica a rovnica priamky 7x-6y=10


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[4; 3] a B[10; 10]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 1.1667x-1.6667

Normálový tvar rovnice priamky: 7x-6y-10 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 6t+4
y = 7t+3      ; t ∈ R

Smernica: k = 1.1667

Smerový uhol priamky: φ = 49°23'55″ = 0.8622 rad

X-posunutie: x0 = 1.4286

Y-posunutie: y0 = q = -1.6667

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 1.0847

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 9.2195

Vektor: AB = (6; 7)

Normálový vektor: n = (7; -6)

Stred úsečky AB: M = [7; 6.5]

Rovnica osi úsečky: 6x+7y-87.5 = 0


Vektor OA = (4; 3) ;   |OA| = 5
Vektor OB = (10; 10) ;   |OB| = 14.1421
Skalárny súčin OA .OB = 70
Uhol ∠ AOB = 8°7'48″ = 0.1419 rad