Smernica a rovnica priamky x-6y=-14


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[4; 3] a B[10; 4]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 0.1667x+2.3333

Normálový tvar rovnice priamky: x-6y+14 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 6t+4
y = t+3      ; t ∈ R

Smernica: k = 0.1667

Smerový uhol priamky: φ = 9°27'44″ = 0.1651 rad

X-posunutie: x0 = -14

Y-posunutie: y0 = q = 2.3333

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 2.3016

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 6.0828

Vektor: AB = (6; 1)

Normálový vektor: n = (1; -6)

Stred úsečky AB: M = [7; 3.5]

Rovnica osi úsečky: 6x+y-45.5 = 0


Vektor OA = (4; 3) ;   |OA| = 5
Vektor OB = (10; 4) ;   |OB| = 10.7703
Skalárny súčin OA .OB = 52
Uhol ∠ AOB = 15°4'7″ = 0.263 rad