Smernica a rovnica priamky 5x-4y=8


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[4; 3] a B[8; 8]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 1.25x-2

Normálový tvar rovnice priamky: 5x-4y-8 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 4t+4
y = 5t+3      ; t ∈ R

Smernica: k = 1.25

Smerový uhol priamky: φ = 51°20'25″ = 0.8961 rad

X-posunutie: x0 = 1.6

Y-posunutie: y0 = q = -2

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 1.2494

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 6.4031

Vektor: AB = (4; 5)

Normálový vektor: n = (5; -4)

Stred úsečky AB: M = [6; 5.5]

Rovnica osi úsečky: 4x+5y-51.5 = 0


Vektor OA = (4; 3) ;   |OA| = 5
Vektor OB = (8; 8) ;   |OB| = 11.3137
Skalárny súčin OA .OB = 56
Uhol ∠ AOB = 8°7'48″ = 0.1419 rad