Smernica a rovnica priamky 7x-5y=13


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[4; 3] a B[9; 10]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 1.4x-2.6

Normálový tvar rovnice priamky: 7x-5y-13 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 5t+4
y = 7t+3      ; t ∈ R

Smernica: k = 1.4

Smerový uhol priamky: φ = 54°27'44″ = 0.9505 rad

X-posunutie: x0 = 1.8571

Y-posunutie: y0 = q = -2.6

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 1.5112

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 8.6023

Vektor: AB = (5; 7)

Normálový vektor: n = (7; -5)

Stred úsečky AB: M = [6.5; 6.5]

Rovnica osi úsečky: 5x+7y-78 = 0


Vektor OA = (4; 3) ;   |OA| = 5
Vektor OB = (9; 10) ;   |OB| = 13.4536
Skalárny súčin OA .OB = 66
Uhol ∠ AOB = 11°8'34″ = 0.1945 rad